Fažol ala teta Mandina

/Fažol ala teta Mandina

Fažol ala teta Mandina

Pasonu šetemonu jednoj dolskoj fameji, arivo je iz Jamerike jedon šijuloni paket. Doni ga je pošćer na tovaru jer je puno pizo. Borba Matij ga je nojpri ašervo, opizo i hroni u kantun kamare, jer ga ni iti krećat doklen ne bude sva fameja doma da zajedno guštaju. Paket iz Jamerike je bil, odma posli rata, veliki kavidol i da ni bilo tega, puno famejih bi bilo „špuorko pasalo“. Slali su ih: borbe, tijete, zermoni i zijensoti, nojveće je tuote bilo store robe, spize i „čamudrogo“ ča bi njima bilo palo „pod ruke“, a ovamo je na dobro duošlo.

Teta Mandina

 

„Konbona matina“, borba Matij je oznoni da je duša paket. Svi su se iskupili kako uovce prid nevijeru, borba Matij je vaze mlačić i tanaje, deškargo je timbre, tunju i kartu i sve istrijesa nasrid kamare. Judi moj ča je tuote sve bilo… Borba Matij je zaviko: “Cito, svak neka stoji na misto i dobiće ono ča ga gre, a jo ću dilit.” Isko je fuoj, al je noša somo jednu rečevudu di piše, da nisu imali vrimena pisat list, jer je niki iša na štacijun i priši pok da ćedu pisat za koji don. Onda je borba Matij poče dilit, onako od oka, kako mu se parilo da je pošteno i ča ko merito. Debele mudonte od fuštanja i jeger guću vaze je zose, šaketinu od kambrika i veštu od vauldina do je teti Joki, gaće od bumbažina do je Fronetu; jer on gre u poje i nojveće lavuro, šotoveštu i rećipet je do Rakelini; ona je mloda i to joj priliči, posli se bi malo izbaguti pok je dili kako mu je padolo napamet i na kraju kalcete, mahrame, facolete, šugamone, nike gućice, tarake i čajo znon hito je u ariju u grampanju i ćapinjo je svak ča je moga. E, sad su ostale nike zogatule (škatulice, važeti, i bočice) koje bi bili svaku ašervali, povonjali i poprilici štabilili ča je. To su bile: pomade, mušći, nike likarije, u vožima je bila: muka, joja u prohu, cukar, rizi i drugo spiza. Bi je jedon važetić, cmijo je na onin za papor, na njemu je bi niki bilig i kako da je jedon križić i nisu nikako mogli štabilit ča je to. Otvorili su ga na veliku fuorcu, povonjali i zakapili da je to mijeso u prohu, jer je tada ˝UNRA˝ takove škatulice dilila judima. Sutradon su iskuholi fažuol i kako je bi somo sa ujen, teta Joka je tin važet otvorila i istrijesla ga u fažol. Nikome ona ni ništa rekla, a svi su jizibine rekli kako je fažuol bi kruto guštuoz, kako jim je pjaži i da ni nikoga nadul, a da niko ni nonke zapardi za njim. Ma sutra don je pošćer doni list. Unutra je sve lipo pisalo ča su poslali, pok i to kome bi valo, po prilici dat (a tako su oni bili i napravili). Na kunju je pisalo: da je u onemu molemu vožu koji je dobro šijulon lug od pokojne tete Mandine koja se prid smart zovitovola, da je užežu i lug pošju doma i zakopodu ga na kopošont i dodu misu za njezinu dušu. Kad se štilo list, nikako, zanopoko, svi su bili tuote i svi su to čuli. Svi su se inkantali, zamutovili, počeli se ćapovat za štumke, niki rigot, a teta Joka je pala u afanat. Borba Matij je jepeta, kako glova kuće, zaviko da niko obaovemu ni ni slovo reka! Išo je ruke prema nebu i onda su svi tako napravili: izmoli je ˝mižerere˝ tri Očenaša i Slavaocu…; onda je do uordin da idu svi iza mira, jedon po jedon, na kagadur, pok da će se sva mijerda iskupit u jedon veći vož, zašijulat ga, a da će uon poć kod šer kurota i sve mu isprovjat, ispovidit se i pričijestit i ča kurot reče da će tako učinit. Sutradon je tako i učini. Šer kurot se nojpri induro, pok se borba Matij pristraši, ali mu je vidi na pešnjima da se kako malo smije. I onda mu je reka: “Matiju to ni grih. Vi niste znali i tako bi napravi svaki karšćanin. Teta Mandina koja je cilega života patila i tarpila na ovemu svitu, hoće mir Božji, jer čovik je lug pok neka je paso i kroz ogonj ili štumah. Koliko je judih dospilo u štumke pešekanih, a jepeta su išli u roj. Nego ovako: sutra će remeta zvonit i obznonit ćemo ko je umor, a tin vož ćemo dobro zamotat u lipu tavaju, napravit lipi sprovod i stavit lipo u kopošont, kako se staviju i drugi martvaci. A ti ćeš Matiju dat „gargurove mise“ crikvi 50 dolorih, meni isto toliko. Jo ti u ime Svevišnjega oprošćon sve grihe koje si do sad učini, a i ovin recimo grih, tako da se ne tarmoš i da mi ostaneš dobar karšćanin kako si i do sada.”

Fažol

Tako je borba Matij i učini. Nonki ni u Jameriko piso ča se je našilo. Nego niki tantacijun, zvoli su ga Fabić „macićina“, kad je igro korte sa remetom ovo je proćuko, i onda sa drugima dešperadunima kroz ćakule tuo je isprovjo. Borba Matij se klije u sve na svitu da to ni istina i stavijo šer kurota za svidoka. Kako je da je, štorija-fabula je ostala i don danas se na škoju oba temu govori i Doljane požbrikoju kako su izili tetu Mandinu u fažolu.

Zorislav Posinković

(Objavljeno u petom broju Tartajuna)

2019-12-04T23:35:16+01:00

Ostavite komentar