1.ožujka
Juraj Stančić pok. Jakova 1894.
Katica Kuničić žena Šimeta 1983.

2.ožujka
Stipan Stančić pok. Antuna 1901.
Manda Dužević- Marion ud. Josipa 1902.
Doma Stančić pok. Nikole 1941.
Ivan Milatić pok. Ivana 1969.
Ivan Posinković-Kuničić pok. Ivana 1985.
Predrag Roić 2016. peminuo u Hamilton Kanada

3. ožujka
Lucija Budrović ud.Jakova 1901.
Marija Dužević ž. Nikole 1901.
Ivan Posinković pok. Jurja 1920.
Dr. Jakov Vranković 1933. preminuo u Splitu.
Vicenca Carić 1962. preminula u Argentini.
Jerko Kuničić 1971. preminuo u Zagrebu.
Bena Carić žena Jakova 1989.
Lucija Dužević ud. Slavota 2001.

4. ožujka
Nikola Dužević Kuzme 1931.
Vlade Radonić Šimuna 1934.
Luka Stančić pok. Jakova 1974.
Stjepan Kuničić pok. Franje 1983.
Šima Roić ud. Mate 1984. preminula u Splitu.

5. ožujka
Mandina Stančić ud. Antuna 1884.
Jakov Vranković pok. Filipa 1917.
Antica Radonić ud. Jakova 1984. preminula u Splitu.
Marica Kuničić ud. Stjepana 1999.
Jakica Moškatelo ud. Jurja 2000.

6. ožujka
Marija Dužević Ivana 1902.
Margarita Dužević ud. Luke 1934.
Đermina Dužević žena Pavla 1961. preminula u Americi.
Perina Sansović pok. Antuna 1964.
Toma Radonić pok. Mate 1988.
Vicko Dužević pok. Ivana 1970.
Ivan Kuničić pok. Fabijana 2003.
Ivan Miloš pok. Kuzme 2016.

7. ožujka
Pavao Žarko Tome 1890.
Franka Kuničić ž. Marka 1895.
Jakov Stančić pok. Nikole 1937. preminuo u Argentini.
Antun Ševelj pok. Petra 1968.
Katica Posinković ud. Marka 2003. preminula u Zagrebu.

8. ožujka
Ivo Šurjak pok. Luke 1972.
Cecilija Šurjak ud. Ivana 2003.
Dina Dužević ud. Ivana 2004.

9. ožujka
Matij Pavlović 1888.
Vica Posinković ud. Marina 1900.
Lucija Pavičić ž. Jurja 1901.
Vicko Berković pok. Dinka 1950.

10. ožujka
Magdalena Žic rođ. Sansević 2018. preminula u Zagrebu.

11. ožujka
(Ana Radonić pok. Marina 1913.)
12. ožujka
Dora Sansović pok. Mihovila 1953.
Kata Moškatelo ud. Ivana 1954.
Kata Dužević ud. Jurja 1978.
Tado Stančić pok. Marina 1988.
Domina Moškatelo pok. Vicka 1993.

13. ožujka
Jaka Posinković 1913.
(Juraj Dužević Stipana 1916. poginuo u ratu.)
Anta Dužević žena Ivana 1925.
Ivan Vranković pok. Jurja 1934.
Petar Moškatelo pok. Nikole 2005.
Lukša Kuničić Posinković pok. Ivana 2015.

14. ožujka
Ivan Posinković pok. Luke 1884.
Kata Stančić ud. Josipa 1901.
Mate Sansović pok. Marina 1969.

15. ožujka
(Juraj Moškatelo Tome 1916.)
Toma Stančić pok. Josipa 1954.
Perina Moškatelo ud. Nikole 1970.
Marija Posinković ud. Luke 1979.
Marija Moškatelo ud. Petra 2020.

16. ožujka
Jakov Vranković Jakova 1934.
Andrija Posinković pok. Luke 1944.
Nikola Miloš 1970. preminuo u Argentini.
Marica Posinković pok. Ivana 1985.

17. ožujka
Anta Dužević ud. Marina 1944.
Ana Stančić žena Tome 1932.
Mandina Posinković ud. Luke 1939.
Lucija Dužević Marijan ud. Jurja 1943.

18. ožujka
Andrija Posinković pok. Antuna 1935.
Barica Pavičić ud. Marka 1966.
Antun Dužević pok. Tome 1986. preminuo u Starome Gradu.
Margarita Šurjak pok. Mate 2004.

19. ožujka
Ivan Dužević pok. Jurja 1925.
Manda Moškatelo žena Stipana 1927.
Šimun Sansović pok. Jurja 1929.
Juraj Dužević pok. Tome 1962.
Perina Moškatelo žena Vicka 1969.
Kuzma Sansović pok. Antuna 1978.
Jakov Radonić pok. Mate 1987. preminuo u Argentini.

20. ožujka
Mate Kuničić pok. Šimuna 1948.
Katina Roić pok. Jurja 1956. preminula u Zagrebu.
Luka Moškatelo pok. Nikole 2020.

21. ožujka
Marija Posinković ud. Tadije 1888.
Doma Pavičić Jurja 1901.
(Marija Kuničić ud. Mate 1917.)
Ivan Stančić pok. Kuzme 1943.
Luka Pavičić Ivana 1948. preminuo u Šibeniku, pokopan u Dolu.
Antica Posinković ud. Ivana 1964.
Josip Kuničić 1956.
Juraj Moškatelo pok. Antuna 1978.

22. ožujka
Osib Radonić 1895.
Perka Vranković, žena Jurja 1919.
Tadija Posinković pok. Ivana 1946.
Frane Roić pok. Luke 2009.
Marin Pavičić pok. Roka 2010.

23. ožujka
Ivan Šurjak pok. Frane 1913.
Anta Posinković ž. Pavla 1913. preminula u Americi.
Marija Sansević ud. Jurja 1922.
Pavao Moškatelo pok. Mate 1944
Andrija Dužević pok. Jurja 1992. preminuo u Splitu.
Margarita Radonić ud. Tadije 2020.

24. ožujka
Rakela Moškatelo ud. Jurja 1924.
Antun Dužević pok. Tome 1925.
Stipan Moškatelo Nikole 1946. poginuo u Pazinu, pokopan u Dolu 8.11.1947.
Tomislav Moškatelo Jurja 2005.
Krasna Vranković 2011.

25. ožujka
Anita Pavlović ž. Tadije 1934.
Franka Moškatelo ud. Ivana 1975.
26. ožujka
Ivan Moškatelo pk. Luke 1978. preminuo u Argentini
Marija Dužević ž. Stipana 1925.
Antun Moškatelo pk. Ivana 1927.
Manda Pavlović ud. Ivana 1944.
Bijena Šurjak ud. Ivana 1993.
Miljenka Moškatelo ud. Ivana 1989. preminula u Starom Gradu.
Vinka Šurjak žena Šime 2010.

27. ožujka
Ante Kuničić pk. Ivana 1927.
Toma Dužević pk. Ivana 1959.
Toma Moškatelo pk. Stjepana 1973.

28. ožujka
Antun Dužević 1907.
Doma Stančić ud. Augustina 1909.
Kuzma Šurjak Mate 1964. preminuo u Šibeniku.
Teo Sansević pok. Kuzme 1993. preminuo u Splitu.
Nikola Sanseović pok. Jurja 1997.

29.ožujka
(Frane Šurjak pok. Ivana 1913.)
(Kata Dužević ud. Jurja 1914.)
Nikola Moškatelo pok. Ivana 1964.
30. ožujka
/
31. ožujka
Marko Kuničić pok. Franeta 1902.
Mihovil Roić pk.Luke 1943.
Luca Dužević 1956.
Manda Kuničić ud. Marka 1960.