1.srpnja
Šimun Pavlović Matija 1914.)
Luca Kuničić ud. Šimuna 1946.
Lucija Stančić ud. Jakova 1947.
Kata Moškatelo ud. Alviža 1979.
Danko Pavičić pok. Bartula 2001.

2.srpnja
Luka Radonić pk. Jurja 1889.
Bena Sanseović ž. Ivana 1901.
Juraj Kuničić pk. Šimuna 1909.
Rakelina Petranović 1979. preminula u Zagrebu.
Petar Ševelj pk. Antuna 1985.

3.srpnja
Dobra Dužević ž. Luke 1881.
Luka Roić pk. Luke 1983.

4.srpnja
Marin Stančić pk. Josipa 1918.
Franjo Dužević Antuna 1942. ubijen od partizana
Slavica Pavičić ž. Ivota 2007.

5.srpnja
Petar Moškatelo 1955. preminuo u Zagrebu.
Velečasni Vinko Kuničić dominikanac 1980. preminuo u Starom Gradu.
Toma Dužević pok. Tome 1980. preminuo u Americi.
Tadija Šurjak pk. Frane 1990. preminuo u Zagrebu.
Katica Dužević ud. Pavla 2015.

6. srpnja
(Ivan Dužević-Marijan pk. Jurja 1916.)
Jakov Pavičić pk. Jurja 1921.
Kata Kuničić ž. Franje 1927.
Pavao Pavlović pk. Mate 1965. preminuo u Americi.
Danica Moškatelo ud. Ivana 2000.7

7.srpnja
Manda Pavičić pk. Jurja 1928.
Luka Posinković pk. Matija 1938.
Anta Dužević pk. Tome 1944.
Doma Posinković pk. Andrije 1945.

8. srpnja
Nikola Muzgat 1893.
Marija Radonić ud. Matija 1940.
Marija Kuzmanović, rođ. Dužević,žena Dragiše 2004.
Lucija Husinec rođ. Milatić 2012.

9. srpnja
Lucija Šurjak ž. Ivana 1881.
Kuzma Šurjak pk. Ivana 1921. preminuo u Splitu.
Josip Kuničić pk. Ivana 1930.
Katica Tičić rođ. Radonić 1977.

10. srpnja
Marija Radonić 1898.
Stjepan Kuničić 1900. preminuo u Starom Gradu.
Juraj-Antun Stančić pk. Jakova 1920.
Katica Kuničić ud. Marina 1948.
Toma Dužević pk. Frane 1979.
Antun Stančić pok. Jakova 2005.

11. srpnja
Margarita Sanseović ž. Jakova 1909.
Manda Moškatelo ž. Luke 1936.
Šimun Franković pk. Luke 1947.

12. srpnja
Antun Dužević Luke 1984.
Katica Radonić ž. Marina 1999.

13. srpnja
Nikola Dužević pk. Marina 1910.
Antun Posinković pk. Tome 1952.
Don Nikola Moškatelo 1961. preminuo u Rimu.

14. srpnja
Kata Kuničić ud. Matija 1884.
Margarita Dužević ud. Ivana 1920.
Petar Posinković Tome 1933. potopljen kod Murvice, Brač.
Margarita Šurjak ud. Franje 1999.

15. srpnja
Manda Berković ud. Kuzme 1886.
Mate Kuničić Ivanov 1919.
Šima Pavlović ud. Ivana 1931.
Mate Moškatelo pk. Jurja 1983.
16. srpnja
Margarita Šurjak ž. Franeta 1893.
Marija Stančić ud. Antuna 1917.
Nikola Dužević pk. Petra 1921.
Kata Posinković ud. Tome 1944.
Marin Radonić pok. Luke 1947. preminuo u Splitu
Toma Šurjak pok. Luke 2012.

17. srpnja
Ivan Šurjak pk. Frane 1903.
Visko Vranković pk. Filipa 1937.
Andrija Jašić 1988.
Marko Kuničić pok. Jurja 2007.
Ivan (Ivica) Miloš pok. Jurja 2017.

18. srpnja
Luka Posinković Andrije 1915. preminuo na Stenjevcu.
Toma Žarko pk. Petra 1915. poginuo u ratu na Podgori
kod Gorice.
Marin Kuničić pk. Šimuna 1937.

19. srpnja
Mira Moškatelo ud. Tome 1998.

20. srpnja
Marko Kuničić pk. Jakova 1922.
Fabijan Carić Jakova 1927. preminuou Americi.
Kata Milatić ud. Ivana 1976.
Margarita Čubre rođ. Pavičić 1977. preminula u Californiji.
Petar Vodanović 1995.

21. srpnja
Domina Radonić Matija 1931.
Mandaina Šurjak ž. Luke 1946.
Vica Roić ud. Luke 1980.

22. srpnja
Šimun Kuničić pk. Mate 1935.

23. srpnja
Vica Radonić 1898.
Jakov Carić 1900.
Domina Roić ž. Luke 1917.
Juraj Vranković Ivana 1917.
Borta Šurjak pk. Ivana 1935.
Jakov Vranković pk. Filipa 1985. preminuo u Novi Zeland

24. srpnja
Margarita Jakova Muzgata 1881.
(Kata Posinković ud. Jurja 1914.)
Mandalina Šurjak ž. Antuna 1943.
Antun Dužević pk. Šimuna 1944.
Lovre Posinković pok. Tadije 2019.

25. srpnja
Ivan Moškatelo pk. Tadije 1952.

26. srpnja
Juraj Sanseović pok. Nikole 1907.
Ana Moškatelo ž. Pavla 1908.
(Ana Dužević-Marijan ud. Ivana 1916.)
Luka Carić pk. Fabijana 1942.
Katica Posinković ž. Frane 1962.

27. srpnja
Kata Kuničić ud.Marka 1945.
Kata Pavičić pk. Marina 1970.

28. srpnja
Ivan Stančić pk. Mate 1976.
Stjepan Roić pk. Ivana 1988.

29. srpnja
Matij Muzgat 1888.
Šime Šurjak Luke 1902.
Mate Posinković pok. Luke 1998.

30.srpnja
Kata Kuničić ž. Jakova 1904.
Perica Dužević ud. Antuna 1952.
Lukra Sansević ud. Marina 1919.

31. srpnja